Procedura regulująca pracę Niepublicznego Żłobka „Klekotek” w Zielonej Górze przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19

1.

Cele procedury.

 • ustalenie zasad postępowania w żłobku w czasie epidemii COVID-19
 • zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym w żłobku,
 • zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby COVID-19

2.

Definicja przedmiotu procedury.

Przedmiotem procedury są:

 • organizacja pracy żłobka –godziny pracy, tworzenie grup, powierzanie grupy opiece wychowawcy
 • zakres dostosowania żłobka do obowiązujących wymagań
 • zasady postępowania przy przyprowadzaniu dzieci do żłobka
 • zasady postępowania przy odbieraniu dzieci ze żłobka
 • sposób komunikowania się
 • organizacja żywienia dzieci z zachowaniem reżimu sanitarnego
 • określenie zadań opiekunów i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego

3.

Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i pracownicy żłobka oraz dyrektor.

4.

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

 • Dyrektor –ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i pracowników, odpowiada za organizację pracy; wdraża zalecenia i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN i organu prowadzącego; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 • Pracownicy –są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszej procedury; przestrzegania  nakazu przydziału do danej grupy i przestrzegania zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami.
 • Rodzice –są zobowiązani do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury; prowadzenia wnikliwej obserwacji dzieci pozwalającej na dostrzeżenie symptomów zakażenia koronawirusem, przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka; nieprzyprowadzanie dziecka do żłobka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji; wyjaśnienie swojemu dziecku sytuacji i stosowanie zasady krótkiego pożegnania; kontaktowania się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub poprzez kontakt osobisty z zachowaniem odległości 2 m (stojąc w strefie bezpieczeństwa); przypominania dziecku o podstawowych zasad higieny; każdorazowe dezynfekowanie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas pobytu w żłobku oraz poddanie się pomiarowi temperatury. 

5.

Opis pracy.

Organizacja pracy żłobka

5.1. Żłobek czynny jest w godzinach od 6.30-17.00 – 10,5godzinydziennie.

5.2. W żłobku docelowo funkcjonują 3 grupy.

5.3. Każda grupa dzieci ma swoją, przydzieloną salę:

a) Wyjątek, kiedy dzieci się mieszają pomiędzy grupami stanowi czas przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka,

b) Grupa zbiorcza powstaje w czasie przyprowadzania i odbierania

5.4. Opiekę nad każdą grupą w jednym czasie sprawuje opiekun lub opiekunowie którzy obowiązkowo utrzymują dystans pomiędzy sobą wynoszący 1,5 m, a jeśli niemożliwe jest utrzymanie dystansu –zakrywają usta i nos maseczką/przyłbicą/innym nakryciem.

a) Przydział opiekunów do grup jest stały i niezmienny(ewentualne zmiany mogą wynikać z realizacji godzin doraźnych zastępstw),

5.5. Dzieci przebywając w żłobku będą spędzać czas zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

5.6. Dzieci będą korzystały z placu zabaw na tarasie i pobytu na świeżym powietrzu zgodnie z „Procedurą korzystania z placu zabaw przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19” (główne zasady: grupy nie mieszają się, korzystają z placu rotacyjnie, zabawki na placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie).

5.7. Dzieci nie mogą przynosić do żłobka i zabierać ze żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

5.8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, opiekunki lub dyrekcja dokonują pomiaru temperatury

a) Pomiaru temperatury dokonują w odstępach czasowych wynoszących minimum 15 minut

b) W przypadku utrzymującej się temperatury wyższej niż 37,5°C opiekun lub dyrekcja zawiadamia rodzica i zaistniałą sytuację odnotowuje w rejestrze pomiaru temperatur

c) W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostaje ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (Miejsce izolacji – Pomieszczenie socjalne) lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2m odległości od innych osób.

d) W miejscu izolacji z dzieckiem przebywać będzie wyznaczona przez dyrektora osoba dorosła.

Zakres dostosowania żłobka do obowiązujących wymagań

5.9. Zastosowane zasady bezpieczeństwa i higieny:

a) Ograniczenie do minimum przebywania w żłobku osób z zewnątrz

b) Wydzielenie tzw. strefy bezpieczeństwa przy wejściu głównym do budynku:

− w strefie może przebywać tylko 1 osoba lub 1 rodzic z dzieckiem.

− należy zachować między stojącymi odstęp 1,5m.

c) Umieszczenie płynów dezynfekujących przed samym wejściem do wewnątrz żłobka

d) Wyposażenie pracowników w maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy jednorazowe z długimi rękawami(do miejsca izolacji),

e) Wyposażenie łazienek dzieci w mydło (pH 5,5-7), papier toaletowy, ręczniki papierowe (podobnie jak do tej pory)

f) Usunięcie pomocy dydaktycznych i zabawek trudnych lub niemożliwych do dezynfekcji

g) Utrzymywanie w czystości sal i ciągów komunikacyjnych, w tym mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych i płaskich podłóg, poręczy, klawiatur, klamek, włączników, zabawek, blatów stołów i szafek, krzeseł itd.

h) Wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co godzinę w ciągu dnia, a także rano przez 60 minut wszystkich sal,

i) Codzienne dezynfekowanie zabawek oraz sprzętu znajdującego się na tarasie, a tego którego nie da się skutecznie zdezynfekować oznaczenie taśmą i zabezpieczenie przed używaniem

j) Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia do odizolowania osoby (osoby dorosłej lub dziecka) w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – pomieszczenie socjalne

k) Wydanie pracownikom ustnego zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego przemieszczania się po żłobku)

l) Wydanie pracownikom nakazu noszenia maseczek/przyłbic lub innego rodzaju osłon nosa i ust przez pracowników przemieszczających się w przestrzeni wspólnej

m) Osłanianie nosa i ust podczas prowadzenia zajęć przez opiekuna oraz wykonywanie obowiązków przez pracowników administracji należy do indywidualnej decyzji pracownika, a nie jest wymagane niniejszą procedurą.

n) Wydanie rodzicom i osobom postronnym ustnego nakazu noszenia maseczek, przyłbic lub innego rodzaju osłon na terenie budynku w przestrzeni wspólnej

Przyprowadzanie dziecka do żłobka

5.10. Dziecko idzie do żłobka bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez zabawek.

5.11. Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.00 ze względu na organizację posiłków. O godz. 8.00 do zakończenia wydawania śniadania (ok. 8.30) na teren żłobka nie mogą wejść osoby z zewnątrz ( chyba, że rodzic wcześniej poinformuje o tym fakcie pracowników placówki ).

5.12. Do żłobka można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.

5.13. Dziecko do żłobka przyprowadzane jest przez osoby zdrowe.

5.14. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy.

5.15. Nie wolno przyprowadzić do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5.16. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów: przy pierwszym przyjściu dziecka do żłobka i przy każdej zmianie.

5.17. Sposób postępowania przy przyprowadzeniu dziecka do żłobka. Rodzicu:

a) Zdecyduj wcześniej, które z was przyprowadza dziecko, bo tylko jedna osoba dorosła może wejść do żłobka z dzieckiem,

b) Musisz zasłonić usta i nos (maseczka, przyłbica, inne nakrycie) w momencie wejścia do budynku)

c) Wejdź z dzieckiem do budynku

d) Zdezynfekuj ręce płynem znajdującym się w korytarzu przy drzwiach głównych do żłobka,

e) W szatni należy unikać wszelkich form kontaktu z innymi osobami, dokonać niezbędnych czynności i opuścić szatnię, aby dać możliwość innym osobom skorzystania z niej

f) W szatni należy zachować dystans do kolejnego rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem w wymiarze min. 1,5m

g) W przypadku dużej liczby osób w szatni należy ją opuścić i poczekać przed wejściem na swoją kolej z zachowaniem dystansu.

h) Po przebraniu się przez dziecko i wyjściu z szatni kieruj się do przydzielonej strefy, stań przy wyznaczonej linii, przekaż dziecko pracownikowi żłobka, opuść budynek

5.18. W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikami, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym na zewnątrz i nie powodować niepotrzebnego zagęszczania.

5.19. Odpowiedzialność żłobka rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do Sali lub odebrania dziecka przez opiekuna.

Odbieranie dziecka ze żłobka

5.20. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 16.00 ( istnieje możliwość późniejszego odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami).

Ze względu na organizację posiłków –odbieranie dzieci odbywa się od godz. 14.00. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, jest możliwe wcześniejsze odebranie dziecka ze żłobka. Ok. godz. 16.00, gdy już wszystkie dzieci opuszczą żłobek, dezynfekuje się wszystkie zabawki oraz ciąg komunikacyjny, wszystkie uchwyty, przedmioty, leżaczki, stoliki, krzesełka itp. Po każdym dniu dywany zostają odkurzone i wydezynfekowane przy pomocy parownicy. Dwa – trzy razy w tygodniu w każdym pomieszczeniu włączana jest lampa bakterio-, wiruso-bójcza UV.

5.21. Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka

–Rodzicu:

a) Tylko jedna osoba dorosła wchodzi do żłobka po dziecko, jeśli przychodzicie Państwo we dwoje –jedna osoba pozostaje na zewnątrz.

b) Korzystaj z dzwonka

c) Musisz zasłonić usta i nos (maseczka/przyłbica/inne nakrycie) w momencie wejścia do budynku.

d) Wejdź do żłobka i zdezynfekuj ręce płynem znajdującym się przy wejściu. Stań w wyznaczonym miejscu, nie przekraczaj linii, nie wchodź do sali, poczekaj na wydanie aż przyjdzie opiekun i przyprowadzi dziecko. Idź z dzieckiem do szatni, tam dziecko, zachęcane przez Ciebie do samodzielności, szykuje się do wyjścia.

e) W szatni należy unikać wszelkich form kontaktu z innymi osobami, dokonać niezbędnych czynności i opuścić szatnię, aby dać możliwość innym osobom skorzystania z niej.

f) W szatni należy zachować dystans od kolejnego rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem w wymiarze min.1,5 m.

g) W przypadku dużej liczby osób w szatni należy ją opuścić, poczekać przed wejściem na swoją kolej

j) Po ubraniu się przez dziecko i wyjściu z szatni, wyjdź z budynku

5.22. Odpowiedzialność żłobka kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.

5.23. Przy odbieraniu dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikami, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym w kolejce.

Sposób komunikowania się

5.24. Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem telefonicznie: 604 640 276 i mailowo:dorotagorajska@gmail.com

5.25. Rozmowy z nauczycielami przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

5.26. W sytuacji, gdy krótki bieżący kontakt jest niewystarczający rodzice mogą umówić się z nauczycielem na dodatkową rozmowę z zachowaniem reżimu sanitarnego

Organizacja żywienia dzieci i pracowników w żłobku z zachowaniem reżimu sanitarnego

5.27. Wyżywienie w żłobku dostarcza „Madej Natalia. PPHU. Catering” i w dalszym ciągu składa się z 5 posiłków wydawanych w godzinach: 8.00 -śniadanie, 10.30–drugie śniadanie, 13.30 –obiad (I i II danie), 15.00 – podwieczorek.

5.28. Za przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, tak jak dotychczas, odpowiadają pracownicy kuchni

a) Posiłki przywożone są w jednorazowych opakowaniach wraz ze sztućcami dla każdego dziecka z osobna. Przy każdym posiłku i na każdym stole wykładane są do dyspozycji chusteczki higieniczne.

b) posiłki podawane są przez opiekunki z zachowaniem środków ostrożności ( fartuchy, rękawiczki, maseczki ).

Zadania nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego:

5.29. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi danej grupy przydziela się dodatkowe zadania na czas obowiązywania procedury:

a) Wyjaśnianie dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w żłobku i celu ich wprowadzenia

b) Organizowanie opieki nad dziećmi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieciom, sobie i pomocy nauczyciela –w tym: − niepodawanie ręki na powitanie − częste i regularne mycie rąk przez dzieci pod kontrolą opiekuna; − wzmożenie kontroli mycia rąk przez dzieci po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem i po powrocie z podwórka; − dawanie przykładu swoją osobą, częste pokazy właściwego mycia rąk − zwracanie uwagi na niedotykanie przez dzieci oczu, nosa i ust, − uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy łokciem lub chusteczkę)− zwracanie szczególnej uwagi na to by dzieci nie brały zabawek do buzi, − prowadzenie zabaw ruchowych przy otwartych oknach,

c) Dokonywanie pomiaru temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia.

e) Częste mycie i dezynfekcja sprzętu, zabawek i wykorzystywanych pomocy w sali (np. piłki, skakanki, obręcze itp.)

f) Usuwanie przedmiotów i sprzętów, których wg nauczyciela nie można skutecznie zdezynfekować 

6.

Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie.

 • Rejestr czynności mycia i dezynfekowania,
 • Zgody rodziców na pomiar temperatury dziecka

7.

Tryb dokonywania zmian w procedurze.

Zmian w procedurze dokonuje dyrektor oraz w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, MEN, GIS, organu prowadzącego.

Procedura wchodzi w życie 01.09.2020 r.